Roll of Honour

Year

President

Secretary

1993-94

Dr. S. S. Sangha

Dr.S.L.Chawla

1994-95

Dr.Vijay.Mahajan

Dr.K.S.Makkr

1995-96

Dr.S.L.Chawla

Dr.S.P.S.Grover

1996-97

Dr.P.S.Aneja

Dr.Bharat Bhushan

1997-98

D.r.V.K.Vasudeva

Dr.Kapil Gupta

1998-99

Dr.Pawan Gupta

Dr.Rakesh.Vig

1999-2000

Dr.Rakesh.Vig

Dr.Anil Khurana

2000-01

Dr.G.S.Gill

Dr.Yash.Sharma

2001-02

Dr.G.S.Gill

Dr.Yash.Sharma

2002-03

Dr.S.P.S.Grover

Dr.Ravi.Sharma

2003-05

Dr.H.S.Maan

Dr.Ravi.Sharma

2005-06

Dr.Yash.Sharma

Dr.P.S.Bakshi

2006-07

Dr.Bharat Bhushan

Dr.Yogeshwar Sood

2007-08

Dr.P.S.Bakshi

Dr.Navjot Dahiya

2008-09

Dr.Kapil Gupta

Dr.M.B.Bali

2009

Dr.Yogeshwar Sood

Dr.Avnish Bhagat

2010

Dr.Sanjeev Sharma

Dr.T.S.Randhawa

2011

Dr.Sarabjit Singh

Dr.Avnish Bhagat

2012

Dr.Navjot Dahiya

Dr.Gagandeep Singh

2013

Dr.Avnish Bhagat

Dr.S.S.Dhingra

2014

Dr.Sushma.Chawla

Dr.Gagandeep Singh

2015

Dr Rajeev Sood

Dr Jatinder Pal Singh

2016

Dr. Raman K Gupta

Dr. S S Sidhu