Chairman                      Co- Chairman                           Convener   

Dr  Sanjeev Sharma     Dr Navjot Dhiya          Dr. Surinder Singh Sidhu

 

Dr Prabhdeep Thind

Dr Shiv Dyal Malli

Dr Ramesh Sharma

Dr Harish Bharadwaj