Chairman                               Co- Chairman                           Convener   

 

Dr    Naresh chodha             Dr.     Jyoti  Sood                     Dr. Pawan Miglani   

 

Dr  Gautam Chawla

Dr  H. K. Bedi

Dr  R S Baweja

Dr  Sanjiv Sood

Dr  B.K.Sodhi

Dr  Ravinder kaur

Dr  Dr. K.S. Sangha

Dr  Monisha Bason

Dr  Kuldeep Kaur