Indian Medical Association
S. Gurbax Singh I.M.A House, New Vijay Nagar,
Jalandhar City, Punjab, India.

—————————————————————-

President
Dr. Mukesh Gupta

Shree Diagnostic, 179/1, S.U.S. Nagar
Mobile:- 9815341678
Email:- mukeshguptashree@gmail.com

—————————————————————-

Hony. Secretary

Dr.Lalwani Alok
Family Health Clinic, Kartarpur & Sacred Heart Hospital
Mobile: 98148-57075
Email:-  alalwani_jld@dataone.in

—————————————————————-

Finance Secretary
Dr. D.R Sharma
437 Rainak Bazaar, Jalandhar
Mobile: – 98720-82588